બંધ

  પીડીએસ (જાહેર વિતરણ સિસ્ટમ)

  foodgrain
  • તારીખ : 28/10/2016 -

  લાભકર્તા:

  રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદાના લાભાર્થીઓ

  લાભો:

  રેશનકાર્ડ ધારકોને અનાજનું વિતરણ.

  કેવી રીતે અરજી કરવી

  એફપીએસ ખાતે લાભાર્થીઓની મુલાકાત