બંધ

  खाद्य सुरक्षा और कार्यात्मक ઇ-પી ઓ એસ

  • તારીખ : 09/10/2013 -
  • ક્ષેત્ર: ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠો

  રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા અધિનિયમ, ૨૦૧ Under અંતર્ગત 1 ડિસેમ્બર, 2015 થી અમલમાં આવશે. દમણ અને દીવ જિલ્લાના વર્ગ મુજબના અનાજ 5 કિ.ગ્રા. રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા અધિનિયમ, ૨૦૧ Food હેઠળ રાશનકાર્ડ ધારકોને તેમના હકદાર મુજબ સમયસર અને યોગ્ય વિતરણની ખાતરી કરવા.

  લાભકર્તા:

  ભારતનો નાગરિક

  લાભો:

  રાશનકાર્ડ ધારકોને રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા અધિનિયમ, ૨૦૧ under હેઠળ તેમના હક મુજબ સમયસર અને યોગ્ય વિતરણ સુનિશ્ચિત કરવા. ખાદ્ય અનાજ એટલે કે ૨.૨૦૦ કિગ્રા. ચોખા @ રૂ. 3 / - પ્રતિ કિલો અને 2.800 કિગ્રા. ઘઉં @ રૂ. 2 / - પ્રતિ કિલો. દર વ્યક્તિ દીઠ સબસિડીવાળા ભાવે

  કેવી રીતે અરજી કરવી

  http://dfpd.nic.in