બંધ

  ડી.એન.એચ. 2018 ની યુ.ટી.માં માતૃ વંદના યોજનાના અમલીકરણમાં પ્રશંસનીય કામગીરી માટે પ્રશંસાપત્ર.

  એવોર્ડ પ્રમાણપત્ર

  ભારત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા પીએમએમવીવાય યોજનાના મહત્તમ લાભાર્થીઓને જાગૃતિ અને કવરેજ વધારવા માટે વર્ષ 2018 માં 01-7 મી સપ્ટેમ્બરમાં માતૃ વંદના સપ્તાહમાં અનુકરણીય કામગીરી માટે પ્રશંસાપત્રનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.
  યુટી કેટેગરી: દાદરા અને નગર હવેલીની યુટીને માતૃ વંદના સપ્તાહ હેઠળ પ્રશંસા પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.

  એવોર્ડ વિગતો

  નામ: પ્રશંસાપત્રનું પ્રમાણપત્ર, DNH 2018 ના યુટીને માતૃ વંદના યોજના

  વર્ષ: 2018

  નવાજવામાં પર: 11/10/2018

  પ્રમાણપત્ર: જુઓ(94 KB)