બંધ

  દાનિકસ અધિકારીઓ

   

  તા. 11/05/2022 મુજબ સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ પ્રશાસનમાં નિમાયેલ  દાનીક્સ  અધિકારીઓની સૂચી
  અધિકારીનું નામ ફાળવેલ કાર્ય
  શ્રી આશિષ મોહન, દાનિકસ
  • સી.ઇ.ઓ. જિલ્લા પંચાયત, દમણ નીચે મુજબના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • ડિરેક્ટર-કમ-જોઇન્ટ સેક્રેટરી, ડીએનએચ અને ડીડી
  1. ઘર
  2. તકેદારી
  3. વન અને પર્યાવરણ અને વન્યજીવન
  4. પરિવહન
  • સંયુક્ત સચિવ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  1. પીઆરઆઈ અને ગ્રામીણ વિકાસ
  2. સંસદીય બાબતો
  3. સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ
  • સંયુક્ત નિયામક ચૂંટણીઓ, મ્યુનિસિપલ અને પંચાયત ચૂંટણીઓ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • પ્રોજેક્ટ નિયામક, ડી.આર.ડી.એ., ડી.ડી.
  • સંયુક્ત મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • નિયામક-તથા-સંયુક્ત સચિવ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • સચિવ – કમ – કન્વીનર, પોલીસ ફરિયાદ ઓથોરિટી, ડીએનએચ  અને ડીડી.
  શ્રી પ્રાંજલ જે. હજારિકા, દાનિકસ
  • નિયામક-તથા-સંયુક્ત સચિવ, (પી.ડબ્લ્યુ.ડી), ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. નીચે મુજબના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • સંયુક્ત સચિવ, નાગરિક ઉડ્ડયન, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • સંયુક્ત સચિવ અને નિયામક, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  1. કૃષિ, જમીન સંરક્ષણ અને બાગાયત
  2. એ.એચ.વી.એસ.
  3. પોર્ટ અને લાઇટ હાઉસ
  4. મત્સ્ય ઉદ્યોગ
  • જોઈન્ટ રેસીડેન્ટ કમિશનર, દમણ હાઉસ, દિલ્હી
  શ્રી સુરેશકુમાર મીના દાનિકસ
  • સંયુક્ત સચિવ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ, ડીએનએચ અને ડીડી નીચેના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • મિશન ડિરેક્ટર, એન.એચ.એમ., ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • ડાયરેક્ટર-કમ-સંયુક્ત સચિવ, ખાદ્ય નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતો અને કાનૂની મેટ્રોલોજી, ડીએનએચ અને ડીડી 
  • સંયુક્ત કમિશનર, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠો, ડીએનએચ અને ડીડી.
  શ્રી કરણજીત વડોદરીયા, દાનિકસ
  • નિયામક-તથા- સંયુક્ત સચિવ (નાણાં), ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. નીચે મુજબના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • સંયુક્ત સચિવ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  1. સહકાર
  2. કર (જી.એસ.ટી. / વેટ / આબકારી) અને બજેટ
  3. મહેસૂલ
  4. આયોજન અને આંકડા (ઇ-ગેઝેટના પ્રકાશન સહિત)
  5. રાજભાષા
  • સંયુક્ત નિયામક-તથા-સંયુક્ત સચિવ, માઇન્સ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • હેડ ઓફ ઓફીસ
  1. આયોજન અને આંકડા, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી
  • જનરલ મેનેજર,ઓ.આઈ.ડી.સી
  શ્રી અરુણ ગુપ્તા, દાનિકસ
  • મુખ્ય અધિકારી, દમણ નગરપાલિકા નીચેના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • સંયુક્ત સચિવ (શહેરી વિકાસ), ડીએનએચ અને ડીડી.
  • ડાયરેક્ટર-કમ-સંયુક્ત સચિવ, ડીએનએચ અને ડીડી.
  1. પ્રવાસન
  2. પુરાતત્વ અને આર્કાઇવ્ઝ
  3. રમતગમત અને યુવા બાબતો,
  4. કલા અને સંસ્કૃત
  • રમતગમત વડા, દમણ.
  શ્રી વિવેક કુમાર, દાનિકસ
  • અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • ડેપ્યુટી કલેક્ટર-કમ-એસડીએમ, દીવ
  • ચીફ ઓફિસર, ડી.એમ.સી., દીવ
  • મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (ડી.પી), દીવ
  • દીવના અધિક નિયામક 
   1. આર્કાઇવ્ઝ અને પુરાતત્વ
   2. શ્રમ અને રોજગાર
  • ડેપ્યુટી કમિશનર, દીવ
   1. ખાણો
   2. શ્રમ અને રોજગાર
  • સહાયક. રજીસ્ટ્રાર, દીવ
   1. જિલ્લા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ.
   2. સહકારી મંડળીઓ.
  • સીઈઓ, સ્માર્ટ સિટી, દીવ.
  • આચાર્ય, સરકારી કોલેજ, દીવ.
  • સભ્ય સચિવ, પીડીએ, દીવ
  શ્રી શિવમ ટીઓટી, દાનિકસ
  • નિયામક-કમ-ડેપ્યુટી સેક્રેટરી (ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ), ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે :
  • ડાયરેક્ટર-કમ-ડેપ્યુટી સેક્રેટરી, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  1. કૌશલ્ય વિકાસ
  2. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
  3. પ્રિન્ટીંગ અને સ્ટેશનરી
  4. કૃષિ, જમીન સંરક્ષણ અને બાગાયત
  5. એએચવીએસ
  6. બંદરો અને લાઇટ હાઉસ
  7. મત્સ્યોદ્યોગ
  • ઓફિસના વડા (પ્રિંટિંગ અને સ્ટેશનરી), ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  શ્રી એસ. કૃષ્ણ ચૈતન્ય, દાનિકસ
  • નિયામક-તથા-નાયબ સચિવ, ઉદ્યોગ, વેપાર અને વાણિજ્ય ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. નીચે મુજબના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • જનરલ મેનેજર, ડી.આઈ.સી., ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • ફંક્શનલ મેનેજર, ડી.આઈ.સી, ડી.એન.એચ.
  • આર્ક્સ, ડીએનએચ
  • ડાયરેક્ટર (આઈ ટી), ડીએનએચ અને ડીડી
  • સંયુક્ત સચિવ (આઈ ટી), ડીએનએચ  અને ડીડી
  શ્રી જતીન ગોયલ, દાનિકસ
  • નિયામક-કમ- નાયબ સચિવ (શિક્ષણ), ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે:
  • ડાયરેક્ટર-કમ- ડેપ્યુટી સેક્રેટરી, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
   1. કર્મચારી અને વહીવટી સુધારા
   2. આદિજાતિ કલ્યાણ
  • નિયામક-કમ- નાયબ સચિવ-કમ- નાયબ નિયામક (સામાજિક કલ્યાણ અને મહિલા અને બાળ વિકાસ), ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • ડેપ્યુટી સેક્રેટરી, સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • નિયામક, જિલ્લા પુસ્તકાલય, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • એડમિનિસ્ટ્રેટર ઑફિસ,ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. માં મોનિટરિંગ સેલના ઇન્ચાર્જ
  શ્રીમતી ચાર્મી પારેખ, દાનિકસ
  • નિવાસી નાયબ          કલેક્ટર             (સિલ્વાસા)         /નાયબ કલેક્ટર – કમ – એસડીએમ      (સિલ્વાસા)       સાથે     આ     અનુસરે છે વધારાના શુલ્ક
  • મદદનીશ. કમિશનર, આબકારી, ડીએનએચ
  • નાયબ નિયામક, ડીએનએચ
  1. જીએડી અને પ્રોટોકોલ
  2. જાહેર ફરિયાદો
  • જનરલ મેનેજર, એસસી/ એસટી ઓબીસી અને લઘુમતીઓ, ફિન એન્ડ દેવ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, ડીએનએચ
  • મુખ્ય પ્રચાર અધિકારી, ડીએનએચ
  • સીઇઓ, સ્માર્ટ સિટી મિશન, સિલ્વાસા.
  • ડેપ્યુટી કમિશનર, ડીએનએચ
  1. વેટ અને જીએસટી
  2. શ્રમ અને રોજગાર
  • રોજગાર અધિકારી, ડીએનએચ
  • ચીફ ટાઉન પ્લાનર / એસોસિયેટ ટાઉન પ્લાનર, ડીએનએચ
  • સભ્ય સચિવ, પીડીએ, ડીએનએચ 
  • જનરલ મેનેજર, ઓઆઈડીસી ,ડીએનએચ
  ડો. અપૂર્વ શર્મા, દાનિકસ
  • મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત, ડીએનએચ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • નિયામક-કમ.સંયુક્ત સચિવ ડીએનએચ અને ડીડી
   1. પ્રવાસન
   2. પુરાતત્વ અને આર્કાઇવ્ઝ
   3. શ્રમ અને રોજગાર
  • સંયુક્ત સચિવ, ડીએનએચ અને ડીડી
   1. જીએડી અને પ્રોટોકોલ
   2. જાહેર ફરિયાદો
  • પ્રોલેક્ટ ડિરેક્ટર ડીઆરડીએ ડીએનએચ
  શ્રી મોહિત મિશ્રા, દાનિકસ
  • ડેપ્યુટી કલેક્ટર (મુખ્ય મથક)-કમ- એસ.ડી.એમ, દમણ નીચેના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • સહાયક. કમિશનર (આબકારી), દમણ
  • ડેપ્યુટી કમિશનર, વેટ અને જીએસટી દમણ
  • મુખ્ય નગર નિયોજક ડી.ડી
  • જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર, જીએડી અને પ્રોટોકોલ, દમણ
  • સહાયક. રજીસ્ટ્રાર કોપ. સોસાયટીઓ, દમણ
  • જોઈન્ટ કમિશનર, શ્રમ અને રોજગાર, દમણ
  • ડેપ્યુટી સચિવ, ડીએનએચ અને ડી ડી
   1. શહેરી વિકાસ અને નગર અને દેશનું આયોજન
   2. ઘર
   3. તકેદારી
  • નિયામક-કમ-ડેપ્યુટી. સચિવ, ડીએનએચ અને ડી ડી
   1. માહિતી અને પ્રચાર
   2. શક્તિ અને બિનપરંપરાગત (નવીનીકરણીય) ઉર્જા સ્ત્રોતો
  • ફિલ્ડ પબ્લિસિટી ઓફિસર, દમણ અને દીવ
  • સભ્ય સચિવ, પીડીએ, દમણ.
  મનોજકુમાર પાંડે, દાનિકસ
  • ચીફ ઓફિસર, એસએમ સી., સિલવાસા
  ડૉ. સુનાભ સિંઘ, દાનિકસ
  • નિવાસી નાયબ કલેક્ટર (ખાનવેલ), ડી.એન.એચ.