બંધ

    રાષ્ટ્રીય મતદાર સેવા પોર્ટલ (એનવીએસપી)

    દાદરા અને નગર હવેલી: ડી.એન.એચ. ચૂંટણી વિભાગ

    દમણ અને દીવ: દમણ અને દીવ ચૂંટણી વિભાગ

    મુલાકાત લો : https://www.nvsp.in/

    સ્થાન : ચૂંટણી વિભાગ | શહેર : દમન | પીન કોડ : 396215