બંધ

  મહેસૂલ સેવાઓ

  અવનિકા: દમણ અને દીવ ગ્રામીણ ભૂમિ રેકોર્ડ્સ: ગ્રામીણ ભૂમિ રેકોર્ડ્સ: અવનિકા દમણ અને દીવ ભૂમિ અભિલેખ

  દમન અને દીવ શહેરી જમીનના રેકોર્ડ્સ: શહેરી જમીન રેકોર્ડ્સ

  ભૂમિ નક્ષા દાદરા અને નગર હવેલી: ભૂમિ નક્ષાનું ડી.એન.એચ.

  અવનીકા: લેન્ડ રેકોર્ડ્સ દાદરા અને નગર હવેલી: અવનિકા: જમીન રેકોર્ડ્સ

  સ્થાન : મહેસૂલ વિભાગ | શહેર : દમણ | પીન કોડ : 396220
  ફોન : 2230698