બંધ

  સમગ્ર શિક્ષા

  • તારીખ : 01/03/2012 -

  આ યોજનાના મુખ્ય ઉદ્દેશો ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણની જોગવાઈ અને વિદ્યાર્થીઓના ભણતર પરિણામોને વધારવા છે; શાળા શિક્ષણમાં સમાજના સામાજિક અને લિંગ ગેપ્સ; શાળા શિક્ષણના તમામ સ્તરે સમાનતા અને સમાવેશની ખાતરી કરવી; શાળાની જોગવાઈઓમાં ઓછામાં ઓછા ધોરણોની ખાતરી કરવી; શિક્ષણના વ્યવસાયીકરણને પ્રોત્સાહન આપવું; બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ (આર.ટી.ઇ) અધિનિયમ, २००; ના અમલીકરણમાં સહાયક રાજ્યો; શિક્ષક તાલીમ માટે નોડલ એજન્સી તરીકે એસ.સી.ઇ.આર.ટી. / રાજ્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને ડી.આઈ.ઈ.ટી. નું મજબુતીકરણ અને અપગ્રેડેશન

  લાભકર્તા:

  ભારતનો નાગરિક

  લાભો:

  ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણની જોગવાઈ અને વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણના પરિણામમાં વધારો; શાળા શિક્ષણમાં સમાજના સામાજિક અને લિંગ ગેપ્સ; શાળા શિક્ષણના તમામ સ્તરે સમાનતા અને સમાવેશની ખાતરી કરવી; શાળાની જોગવાઈઓમાં ઓછામાં ઓછા ધોરણોની ખાતરી કરવી; શિક્ષણના વ્યવસાયીકરણને પ્રોત્સાહન આપવું; બાળકોના મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ અધિનિયમ (આરટીઇ) અધિનિયમ, २०० implementation ના અમલીકરણમાં સહાયક રાજ્યો; શિક્ષક તાલીમ માટે નોડલ એજન્સીઓ તરીકે એસસીઇઆરટી / રાજ્ય શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને ડીઆઈઈઈટીના સશક્તિકરણ અને અપગ્રેડેશન

  કેવી રીતે અરજી કરવી

  લાગુ નથી