બંધ

  રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ અભિયાન (રુસા)

  • તારીખ : 11/10/2013 -

  લાભકર્તા:

  ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

  લાભો:

  પાત્ર રાજ્ય ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને ભંડોળ.

  કેવી રીતે અરજી કરવી

  લાગુ નથી