બંધ

  પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના

  • તારીખ : 03/10/2013 -
  • ક્ષેત્ર: નાણા મંત્રાલય

  લાભકર્તા:

  ભારતનો નાગરિક

  લાભો:

  આ વીમા યોજના 18 થી 50 વર્ષની વય જૂથ અને બેંક ખાતા ધરાવતા લોકોને ઉપલબ્ધ છે. જે લોકો 50 વર્ષ પૂરા થતાં પહેલાં આ યોજનામાં જોડાતા હોય છે, તેમ છતાં, પ્રીમિયમની ચુકવણીને આધિન 55 વર્ષની વય સુધીનું જીવન જોખમ રહેવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.

  કેવી રીતે અરજી કરવી

  Visit: http://www.jansuraksha.gov.in