બંધ

  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ)

  અંતિમ છબી
  • તારીખ : 15/06/2015 -
  • ક્ષેત્ર: ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય

  લાભકર્તા:

  ભારતનો નાગરિક

  લાભો:

  પમાય-ગ એઇમ્સ અત પ્રોવિડઇંગ આ પુકકૅ હોઉસે, વિથ બેઝિક અમેનીટીએસ, તો ઓલ હોઉંસેલસ્સ હોઉંસેહોલ્ડર્સ એન્ડ થોસે હોઉંસેહોલ્ડર્સ લિવિંગ ઈન કુચ્ચા એન્ડ દિલપિડેટેડ હોઉસે.

  કેવી રીતે અરજી કરવી

  Visit: https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx