બંધ

  ઉન્નત જ્યોતિ બ્ય અફફોર્ડબલે લેડ્સ (ઉજળા)

  • તારીખ : 14/10/2015 -

  લાભકર્તા:

  ભારતનો નાગરિક

  લાભો:

  કાર્યક્ષમ લાઇટિંગને પ્રોત્સાહિત કરવા, કાર્યક્ષમ ઉપકરણોના ઉપયોગ અંગે જાગૃતિ વધારવા કે જે વીજળીના બીલો ઘટાડે છે અને પર્યાવરણ અને improvingર્જાના સંરક્ષણમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરે છે.

  કેવી રીતે અરજી કરવી

  લાગુ નથીNA