બંધ

  રૂપાંતર શાસનના 1000 દિવસ

  પુસ્તક 1000 વર્ષ

  રૂપાંતર શાસનના 1000 વર્ષ (PDF 35 MB)

  • લેખક : યુટી પ્રશાસન
  • ભાષા : અંગ્રેજી
  • વર્ષ : 2019