બંધ

  સિદ્ધિઓ

  પુસ્તક છબી

  નવી હોરાઇઝની શોધ, કોફી ટેબલ બુક

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2017

  નવી હોરાઇઝની શોધ, કોફી ટેબલ બુક (PDF 17 MB)

  વિગતો જુઓ
  પુસ્તક કવર

  કુપોષણ અને એનિમિયા મુક્ત માટે સંકલિત અભિગમ

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2020

  કુપોષણ અને એનિમિયા મુક્ત માટે સંકલિત અભિગમ (PDF 20 MB)

  વિગતો જુઓ
  365 વહીવટી સફળતાનું સંયોજન

  365 વહીવટી સફળતાનું સંયોજન

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2018

  365 વહીવટી સફળતાનું સંયોજન (PDF 28 MB)

  વિગતો જુઓ
  ડીડીડી બુક

  નિર્ણય સમર્પણ અને વિકાસ

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2019

  નિર્ણય સમર્પણ અને વિકાસ (PDF 20 MB)

  વિગતો જુઓ
  સુશાસન બુક કરો

  સુશાસન

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2019

  સુશાસન (PDF 19 MB)

  વિગતો જુઓ
  પુસ્તક 1000 વર્ષ

  રૂપાંતર શાસનના 1000 દિવસ

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2019

  રૂપાંતર શાસનના 1000 વર્ષ (PDF 35 MB)

  વિગતો જુઓ