બંધ

  સિદ્ધિઓ

  પુસ્તક છબી

  નવી હોરાઇઝની શોધ, કોફી ટેબલ બુક

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2017


  વિગતો જુઓ
  પુસ્તક કવર

  કુપોષણ અને એનિમિયા મુક્ત માટે સંકલિત અભિગમ

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2020


  વિગતો જુઓ
  365 વહીવટી સફળતાનું સંયોજન

  365 વહીવટી સફળતાનું સંયોજન

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2018


  વિગતો જુઓ
  ડીડીડી બુક

  નિર્ણય સમર્પણ અને વિકાસ

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2019


  વિગતો જુઓ
  સુશાસન બુક કરો

  સુશાસન

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2019


  વિગતો જુઓ
  પુસ્તક 1000 વર્ષ

  રૂપાંતર શાસનના 1000 દિવસ

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2019


  વિગતો જુઓ