બંધ

  ટેન્ડર

  ટેન્ડર
  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  પીડબલ્યુડી : [i] ધોલરથી જામપોર બીચ (સીએચ . 0/000 થી સીએચ .1/820 અને સીએચ . 1/820 થી સીએચ . 2/380) અને જામપોર – વરલીવાડ ગામનો માર્ગ (સીએચ . .1/820 થી સીએચ . 2/920). [ii] સોમનાથ જંકશનથી કાચીગામ ચાર રસ્તા સુધી એમડીઆર ને મજબૂત અને પહોળું કરવું (સીએચ . 0/000 થી સીએચ . 3/342). [iii] પીડબલ્યુડી રોડને રીંગણવાડા જંકશનથી શરૂ કરીને કાચીગામ તલાવ (સીએચ . 0/000 થી સીએચ. 3/195) અને ભીમપોર ચાર રસ્તાથી શિતલ ચોકડી (સીએચ. 0/000 થી સીએચ.) સુધી 2-લેનથી 4-લેન સુધી પહોળો કરવો 2/008 દમણ ખાતે. (બેલેન્સ વર્ક) (કુલ લંબાઈ 12.025 કિમી).(ઈપીસી મોડ)(9મી કૉલ) 27/04/2022 13/05/2022 જુઓ (912 KB)
  પીડબલ્યુડી : કામોની બહુવિધ સંખ્યા (કામોની સંખ્યા 02) 27/04/2022 13/05/2022 જુઓ (908 KB)
  પીડબલ્યુડી. : કામોની બહુવિધ સંખ્યા (05 કામોની સંખ્યા) 09/05/2022 13/05/2022 જુઓ (131 KB)
  ગવર્નમેન્ટ પોલીટેકનિક : કોમ્પ્યુટર મશીનરી અને ઇક્વિપમેન્ટની ખરીદી માટે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી વિભાગ માટે ઇ-ટેન્ડર 27/04/2022 12/05/2022 જુઓ (907 KB)
  પીડબલ્યુડી. : P.H.C, ફોર્ટ એરિયા, મોતી દમણ પાસેના વિવિધ ગેરેજ, સ્ટોરની રાઈટ ઓફ માટે હરાજી સૂચના 06/05/2022 12/05/2022 જુઓ (329 KB)
  તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય અને સેવાઓના નિયામક: DMHS દમણ હેઠળ CHC મોતી દમણ ખાતે બિન-સેવાપાત્ર વસ્તુઓની નિંદા માટે હરાજી સૂચના. 21/04/2022 11/05/2022 જુઓ (331 KB)
  કૃષિ વિભાગ: કેરીના ફળોની લણણી/વેચાણ અંગેના ટેન્ડર 27/04/2022 10/05/2022 જુઓ (570 KB)
  પીડબલ્યુડી: સરકારી આઇસ ફેક્ટરી ના લખવા માટે હરાજી સૂચના 02/05/2022 10/05/2022 જુઓ (326 KB)
  પીડબલ્યુડી : કામોની બહુવિધ સંખ્યા (03 કામોની સંખ્યા). 05/05/2022 09/05/2022 જુઓ (538 KB)
  ટેકનિકલ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ: જૂના અપ્રચલિત અને બિન-સેવાપાત્ર સ્ટોર/લેબોરેટરી સાધનોની હરાજીની સૂચના. 11/04/2022 07/05/2022 જુઓ (455 KB)
  ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા: જૂના અપ્રચલિત અને બિન-સેવાપાત્ર સ્ટોર/લેબોરેટરી સાધનોની હરાજીની સૂચના 11/04/2022 07/05/2022 જુઓ (330 KB)
  પીડબલ્યુડી. : બસ સ્ટેન્ડથી છાપલી શેરી, નાની દમણ સુધીના રસ્તાનો વિકાસ.(9મી કોલ). 20/04/2022 07/05/2022 જુઓ (748 KB)