બંધ

    PWD: એકેડેમિક બ્લોક, સ્ટુડન્ટ હોસ્ટેલ, ડીન બંગ્લો, સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ એન્સિલરી બિલ્ડિંગ અને સામાન્ય ડેવલોપમેન્ટ કામો નર્મશિંગ કોલેજ મારવાડ, નાની દમણ. (E-30001) (2 જી કોલ)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    PWD: એકેડેમિક બ્લોક, સ્ટુડન્ટ હોસ્ટેલ, ડીન બંગ્લો, સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ એન્સિલરી બિલ્ડિંગ અને સામાન્ય ડેવલોપમેન્ટ કામો નર્મશિંગ કોલેજ મારવાડ, નાની દમણ. (E-30001) (2 જી કોલ) 11/08/2021 26/08/2021 જુઓ (751 KB)