બંધ

  સિલવાસા નગર પાલિકા

  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  સિલવાસા નગર પાલિકા

  કાર્ય નું નામ :સિલવાસા નગર પાલિકા અંતર્ગત સિલવાસા નગર પાલિકા ની કચેરીમાં ડ્રાઇવરો, સુરક્ષા ગાર્ડ, સફાઇ કામદારો, અને સેનિટેશન સ્ટાફ
  માટે યુનિફોર્મની પ્રાપ્તિ નું કાર્ય

  24/02/2021 17/03/2021 જુઓ (128 KB)