બંધ

    સિટી સર્વે, તપાસ અધિકારીની કચેરી

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સિટી સર્વે, તપાસ અધિકારીની કચેરી

    રેકોર્ડિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના ડિજિટાઇઝેશનની વેબ એપ્લિકેશનના સ્કેનિંગ રિસ્ટોરિંગ અને ડેવલપમેન્ટ માટે સર્વિસ પ્રોવાઇડરની પસંદગી માટે આર.એફ.પી.

    28/05/2021 17/06/2021 જુઓ (555 KB)