બંધ

    સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મોતી દમણ માટે સેનેટરી સામગ્રીની ખરીદી આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, મોતી દમણ માટે સેનેટરી સામગ્રીની ખરીદી આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ 11/12/2021 15/12/2021 જુઓ (4 MB)