બંધ

    સહાયક શિક્ષણ નિયામક

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સહાયક શિક્ષણ નિયામક

    વર્ષ 2021 માટે મધ્યાહન ભોજન યોજનાના અમલીકરણ માટે અનાજ (ચોખા) ના પરિવહન માટેની ટેન્ડર

    17/04/2021 04/05/2021 જુઓ (2 MB)