બંધ

    સહાયક શિક્ષણ નિયામક – જિલ્લા પંચાયત : ચીક્કી અને મગફળીની ચિક્કી (બીજો કોલ) ના ટેન્ડર.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સહાયક શિક્ષણ નિયામક – જિલ્લા પંચાયત : ચીક્કી અને મગફળીની ચિક્કી (બીજો કોલ) ના ટેન્ડર. 02/08/2022 08/08/2022 જુઓ (2 MB)