બંધ

    સરકારી ઇજનેરી કોલેજ: “શોર્ટ ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝિસ” પર મદદનીશ પ્રોફેસરની જગ્યાઓ ભરવા માટેની જાહેરાત.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સરકારી ઇજનેરી કોલેજ: “શોર્ટ ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝિસ” પર મદદનીશ પ્રોફેસરની જગ્યાઓ ભરવા માટેની જાહેરાત. 30/11/2021 31/12/2021 જુઓ (1 MB)