બંધ

    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ : સમાજ કલ્યાણ વિભાગમાં દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવની બાળ સુરક્ષા સંસ્થા હેઠળ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટેની જાહેરાત.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ : સમાજ કલ્યાણ વિભાગમાં દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવની બાળ સુરક્ષા સંસ્થા હેઠળ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટેની જાહેરાત. 04/03/2022 14/03/2022 જુઓ (2 MB)