બંધ

    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ : સમાજ કલ્યાણ વિભાગમાં દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના મિશન વાત્સલ્ય હેઠળ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટેની જાહેરાત

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ : સમાજ કલ્યાણ વિભાગમાં દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના મિશન વાત્સલ્ય હેઠળ વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટેની જાહેરાત 03/08/2022 15/08/2022 જુઓ (721 KB)