બંધ

    સબ સબ જેલના અધિક્ષક

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સબ સબ જેલના અધિક્ષક

    દમણના જેલ કેદીઓ માટે રાંધેલા ખોરાક (લંચ અને ડિનર) અને ચા સાથે બ્રેકફાસ્ટ (સવાર અને સાંજ) ની સપ્લાય માટેના દર કરાર માટેની ટેન્ડર.

    17/06/2021 05/07/2021 જુઓ (426 KB)