બંધ

    શુદ્ધિપત્ર 1 – પ્રવાસન વિભાગ: ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કમ એડવર્ટાઈઝમેન્ટ એજન્સીઓના એમ્પેનલમેન્ટ માટે દરખાસ્તની વિનંતી

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    શુદ્ધિપત્ર 1 – પ્રવાસન વિભાગ: ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કમ એડવર્ટાઈઝમેન્ટ એજન્સીઓના એમ્પેનલમેન્ટ માટે દરખાસ્તની વિનંતી 04/02/2022 16/02/2022 જુઓ (266 KB)