બંધ

    શિક્ષણ વિભાગ : સંપૂર્ણ શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (STC) આધારે બ્લોક રિસોર્સ પર્સન્સ (BRP) માટેની જાહેરાત.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    શિક્ષણ વિભાગ : સંપૂર્ણ શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (STC) આધારે બ્લોક રિસોર્સ પર્સન્સ (BRP) માટેની જાહેરાત. 21/01/2022 10/02/2022 જુઓ (2 MB)