બંધ

    શિક્ષણ વિભાગ: ડીએનએચ અને ડીડી ના સમગ્ર શિક્ષા યુ.ટી હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (એસટીસી) આધાર પર પીએસ અને યુપીએસ શિક્ષકની જગ્યા માટેની જાહેરાત.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    શિક્ષણ વિભાગ: ડીએનએચ અને ડીડી ના સમગ્ર શિક્ષા યુ.ટી હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (એસટીસી) આધાર પર પીએસ અને યુપીએસ શિક્ષકની જગ્યા માટેની જાહેરાત. 24/03/2022 12/04/2022 જુઓ (2 MB)