બંધ

    શિક્ષણ નિયામક: ભીમપોર આશ્રમશાળા અને ઝરી આશ્રમશાળા, દમણ માટે પૌષ્ટિક ખાદ્ય અનાજ/ કરિયાણાની વસ્તુઓ, શાકભાજી, ફળ, દૂધ, બિસ્કિટ વગેરેના પુરવઠા માટે ફરી ટેન્ડર. (૩ કોલ)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    શિક્ષણ નિયામક: ભીમપોર આશ્રમશાળા અને ઝરી આશ્રમશાળા, દમણ માટે પૌષ્ટિક ખાદ્ય અનાજ/ કરિયાણાની વસ્તુઓ, શાકભાજી, ફળ, દૂધ, બિસ્કિટ વગેરેના પુરવઠા માટે ફરી ટેન્ડર. (૩ કોલ) 22/09/2021 28/09/2021 જુઓ (7 MB)