બંધ

    શિક્ષણ નિયામકશ્રી

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    શિક્ષણ નિયામકશ્રી

    દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ ની સરકારી શાળાઓના ૯ થી ૧૨ ધોરણ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે એન્ટ્રન્સ પરીક્ષા કોચિંગ સુવિધા કાર્યક્રમ રુચિ ની અભિવ્યક્તિ

    20/02/2021 27/02/2021 જુઓ (683 KB)