બંધ

    શિક્ષણ નિયામકની કચેરી: આઇસીટી પ્રશિક્ષકની જગ્યા માટે જાહેરાત

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    શિક્ષણ નિયામકની કચેરી: આઇસીટી પ્રશિક્ષકની જગ્યા માટે જાહેરાત 24/05/2023 12/06/2023 જુઓ (2 MB)