બંધ

    માહિતી ટેકનોલોજી વિભાગ (ડીડીઈજીએસ): ડીડીઈજીએસ માં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી માટેની જાહેરાત

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    માહિતી ટેકનોલોજી વિભાગ (ડીડીઈજીએસ): ડીડીઈજીએસ માં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી માટેની જાહેરાત 23/12/2021 03/01/2022 જુઓ (1 MB)