બંધ

    મામલતદાર કચેરી

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    મામલતદાર કચેરી

    રેકોર્ડિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના ડિજિટાઇઝેશનની વેબ એપ્લિકેશનના સ્કેનિંગ રિસ્ટોરિંગ અને ડેવલપમેન્ટ માટે સર્વિસ પ્રોવાઇડરની પસંદગી માટે આર.એફ.પી.

    28/05/2021 17/06/2021 જુઓ (555 KB)