બંધ

  મામલતદાર (એસ)

  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  મામલતદાર (એસ)

  વર્ષ 2020-21 માટે મહેસૂલ વિભાગ, દા.ન.હ. માટે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર લાઇસન્સ આપવા ઇ-ટેન્ડર જેની
  અંદાજીત કિંમત: રૂ .10,00,000/- રાખવામાં આવેલ છે .

  26/02/2021 05/03/2021 જુઓ (465 KB)