બંધ

    પ્રવાસન વિભાગ: “રાઇડ-ઓન લૉન મોવરની સપ્લાય” માટે ટૂંકી ટેન્ડર સૂચના

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પ્રવાસન વિભાગ: “રાઇડ-ઓન લૉન મોવરની સપ્લાય” માટે ટૂંકી ટેન્ડર સૂચના 07/04/2022 13/04/2022 જુઓ (925 KB)