બંધ

    પ્રવાસન વિભાગ: દુધણી તળાવ ખાતે હાઉસબોટ માટે ૬૦ એચપી પાવર બોટ એન્જિનનું સમારકામ અને એએમસી.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પ્રવાસન વિભાગ: દુધણી તળાવ ખાતે હાઉસબોટ માટે ૬૦ એચપી પાવર બોટ એન્જિનનું સમારકામ અને એએમસી. 11/02/2022 08/03/2022 જુઓ (206 KB)