બંધ

    પ્રવાસન વિભાગ: “દમણમાં “દમણ હેરિટેજ વોક” ના નામ હેઠળ થીમ આધારિત હેરિટેજ વોકની કલ્પના, અમલીકરણ અને સંચાલન માટે એજન્સીની પસંદગી માટે આરએફપી.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પ્રવાસન વિભાગ: “દમણમાં “દમણ હેરિટેજ વોક” ના નામ હેઠળ થીમ આધારિત હેરિટેજ વોકની કલ્પના, અમલીકરણ અને સંચાલન માટે એજન્સીની પસંદગી માટે આરએફપી. 17/03/2022 18/04/2022 જુઓ (1 MB)