બંધ

    પ્રવાસન વિભાગ: ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કમ એડવર્ટાઈઝમેન્ટ એજન્સીઓના એમ્પનલમેન્ટ માટે દરખાસ્તની વિનંતી.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પ્રવાસન વિભાગ: ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કમ એડવર્ટાઈઝમેન્ટ એજન્સીઓના એમ્પનલમેન્ટ માટે દરખાસ્તની વિનંતી. 18/01/2022 09/02/2022 જુઓ (477 KB)