બંધ

    પ્રવાસન વિભાગ: આઉટડોર પબ્લિસિટી પ્લાનની ડિઝાઇન અને તૈયારી માટે સલાહકારની નિમણૂક માટેનું ટેન્ડર. (બીજો કૉલ)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પ્રવાસન વિભાગ: આઉટડોર પબ્લિસિટી પ્લાનની ડિઝાઇન અને તૈયારી માટે સલાહકારની નિમણૂક માટેનું ટેન્ડર. (બીજો કૉલ) 05/05/2022 26/05/2022 જુઓ (698 KB)