બંધ

    પીડબ્લ્યુડી : ઝરી અને પટલારા, દમણ ખાતે નવા આરોગ્ય અને સુખાકારી કેન્દ્રનું બાંધકામ. (બીજો કૉલ) (ઈ-૩૦૦૮૨)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબ્લ્યુડી : ઝરી અને પટલારા, દમણ ખાતે નવા આરોગ્ય અને સુખાકારી કેન્દ્રનું બાંધકામ. (બીજો કૉલ) (ઈ-૩૦૦૮૨) 18/12/2021 03/01/2022 જુઓ (779 KB)