બંધ

    પીડબલ્યુડી : [i] ધોલરથી જામપોર બીચ (સીએચ . 0/000 થી સીએચ .1/820 અને સીએચ . 1/820 થી સીએચ . 2/380) અને જામપોર – વરલીવાડ ગામનો માર્ગ (સીએચ . .1/820 થી સીએચ . 2/920). [ii] સોમનાથ જંકશનથી કાચીગામ ચાર રસ્તા સુધી એમડીઆર ને મજબૂત અને પહોળું કરવું (સીએચ . 0/000 થી સીએચ . 3/342). [iii] પીડબલ્યુડી રોડને રીંગણવાડા જંકશનથી શરૂ કરીને કાચીગામ તલાવ (સીએચ . 0/000 થી સીએચ. 3/195) અને ભીમપોર ચાર રસ્તાથી શિતલ ચોકડી (સીએચ. 0/000 થી સીએચ.) સુધી 2-લેનથી 4-લેન સુધી પહોળો કરવો 2/008 દમણ ખાતે. (બેલેન્સ વર્ક) (કુલ લંબાઈ 12.025 કિમી).(ઈપીસી મોડ)(9મી કૉલ)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબલ્યુડી : [i] ધોલરથી જામપોર બીચ (સીએચ . 0/000 થી સીએચ .1/820 અને સીએચ . 1/820 થી સીએચ . 2/380) અને જામપોર – વરલીવાડ ગામનો માર્ગ (સીએચ . .1/820 થી સીએચ . 2/920). [ii] સોમનાથ જંકશનથી કાચીગામ ચાર રસ્તા સુધી એમડીઆર ને મજબૂત અને પહોળું કરવું (સીએચ . 0/000 થી સીએચ . 3/342). [iii] પીડબલ્યુડી રોડને રીંગણવાડા જંકશનથી શરૂ કરીને કાચીગામ તલાવ (સીએચ . 0/000 થી સીએચ. 3/195) અને ભીમપોર ચાર રસ્તાથી શિતલ ચોકડી (સીએચ. 0/000 થી સીએચ.) સુધી 2-લેનથી 4-લેન સુધી પહોળો કરવો 2/008 દમણ ખાતે. (બેલેન્સ વર્ક) (કુલ લંબાઈ 12.025 કિમી).(ઈપીસી મોડ)(9મી કૉલ) 27/04/2022 13/05/2022 જુઓ (912 KB)