બંધ

    પીડબલ્યુડી : [૧] ધોલર થી જામપોર બીચ (સીએચ. ૦/૦૦ થી સીએચ. ૧/૮૨૦ અને સીએચ. ૧/૮૨૦ થી (સીએચ ૨/૩૮૦) અને જામપોર – વરલીવાડ ગામ રોડ (સીએચ. ૧/૮૨૦ થી સીએચ. ૨/૯૨૦). (૨) સોમનાથ જંકશનથી કચીગામ ચાર રસ્તા સુધી એમડીઆર ને મજબૂત અને પહોળું કરવું.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબલ્યુડી : [૧] ધોલર થી જામપોર બીચ (સીએચ. ૦/૦૦ થી સીએચ. ૧/૮૨૦ અને સીએચ. ૧/૮૨૦ થી (સીએચ ૨/૩૮૦) અને જામપોર – વરલીવાડ ગામ રોડ (સીએચ. ૧/૮૨૦ થી સીએચ. ૨/૯૨૦). (૨) સોમનાથ જંકશનથી કચીગામ ચાર રસ્તા સુધી એમડીઆર ને મજબૂત અને પહોળું કરવું. 21/03/2022 05/04/2022 જુઓ (903 KB)