બંધ

    પીડબલ્યુડી : વિવિધ સરકારી કચેરીઓ/બિલ્ડીંગમાં સ્પેરપાર્ટસ સહિત ૦૨ વર્ષ માટે લિફ્ટનું સમારકામ અને સર્વિસિંગ. (૩જી કૉલ) (ઈ-૪૭૨૦૬)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબલ્યુડી : વિવિધ સરકારી કચેરીઓ/બિલ્ડીંગમાં સ્પેરપાર્ટસ સહિત ૦૨ વર્ષ માટે લિફ્ટનું સમારકામ અને સર્વિસિંગ. (૩જી કૉલ) (ઈ-૪૭૨૦૬) 21/03/2022 29/03/2022 જુઓ (781 KB)