બંધ

    પીડબલ્યુડી : મારવાડ, દમણ ખાતે 300 બેડ હોસ્પિટલ માટે યુટિલિટી, પોસ્ટ મોર્ટમ, ડાઇનિંગ અને કિચન બિલ્ડીંગ, એસટીપી, ઈટીપીનું બાંધકામ.(બેલેન્સ વર્ક)(ઈ-૨૩૬૦૯)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબલ્યુડી : મારવાડ, દમણ ખાતે 300 બેડ હોસ્પિટલ માટે યુટિલિટી, પોસ્ટ મોર્ટમ, ડાઇનિંગ અને કિચન બિલ્ડીંગ, એસટીપી, ઈટીપીનું બાંધકામ.(બેલેન્સ વર્ક)(ઈ-૨૩૬૦૯) 07/02/2022 18/02/2022 જુઓ (802 KB)