બંધ

    પીડબલ્યુડી : દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ ભવન, પ્લોટ નંબર ૧૬, ચાણકયાપુરી, નવી દિલ્હી ખાતે સંગ્રહિત અપ્રચલિત, બિન-સેવાપાત્ર અથવા ભંગાર વસ્તુઓના નિકાલ માટે હરાજી

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબલ્યુડી : દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ ભવન, પ્લોટ નંબર ૧૬, ચાણકયાપુરી, નવી દિલ્હી ખાતે સંગ્રહિત અપ્રચલિત, બિન-સેવાપાત્ર અથવા ભંગાર વસ્તુઓના નિકાલ માટે હરાજી 05/02/2022 16/02/2022 જુઓ (1 MB)