બંધ

    પીડબલ્યુડી. : દમણ જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ ગોબર્ધન યોજના હેઠળ બાયો ગેસ પ્લાન્ટ અને અન્ય સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓના નિર્માણ માટે કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે સલાહકારની પસંદગી માટેની દરખાસ્તની વિનંતી.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબલ્યુડી. : દમણ જિલ્લામાં વિવિધ સ્થળોએ ગોબર્ધન યોજના હેઠળ બાયો ગેસ પ્લાન્ટ અને અન્ય સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓના નિર્માણ માટે કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે સલાહકારની પસંદગી માટેની દરખાસ્તની વિનંતી. 30/11/2021 10/12/2021 જુઓ (587 KB)