બંધ

    પીડબલ્યુડી : આંટીયાવાડ ખાતે ડબલ્યુટીપી પાસે કેનાલ પર બોક્સ કલ્વર્ટનું બાંધકામ. નાની દમણ.(ઈ-૧૧૬૧૫)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબલ્યુડી : આંટીયાવાડ ખાતે ડબલ્યુટીપી પાસે કેનાલ પર બોક્સ કલ્વર્ટનું બાંધકામ. નાની દમણ.(ઈ-૧૧૬૧૫) 23/12/2021 31/12/2021 જુઓ (729 KB)