બંધ

    પશુપાલન અને પશુચિકિત્સા વિભાગ, દમણ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પશુપાલન અને પશુચિકિત્સા વિભાગ, દમણ

    સરકારી વેટરનરી દવાખાનું, દમણ માટે ઉત્પાદકો / તેમના અધિકૃત વેપારીઓ / સપ્લાયર્સ પાસેથી વેટરનરી દવાઓ (પેટન્ટ દવાઓ, પેટન્ટ દવાઓ,પેટન્ટ સિવાયની દવાઓ અને સર્જિકલ વસ્તુઓ) ની ખરીદી

    05/04/2021 26/04/2021 જુઓ (80 KB)