બંધ

    પશુપાલન અને પશુચિકિત્સા સેવાઓ વિભાગ: પશુ ચિકિત્સા દવાઓની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પશુપાલન અને પશુચિકિત્સા સેવાઓ વિભાગ: પશુ ચિકિત્સા દવાઓની પ્રાપ્તિ માટે ટેન્ડર 27/11/2021 15/12/2021 જુઓ (157 KB)