બંધ

    પર્યટન વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પર્યટન વિભાગ

    દમણ જિલ્લાના લાઇટ હાઉસ બીચ પર લાઇસન્સ ધોરણે કાફેટેરિયા ચલાવવા અને સંચાલન માટે ટેન્ડર

    07/06/2021 29/06/2021 જુઓ (1 MB)