બંધ

    પર્યટન વિભાગ: લાઇટ હાઉસ બીચ, મોતી દમણ પાસે ટેન્ટ સિટી ના વિકાસ, સંચાલન, જાળવણી અને વ્યવસ્થાપન માટે આરએફપી.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પર્યટન વિભાગ: લાઇટ હાઉસ બીચ, મોતી દમણ પાસે ટેન્ટ સિટી ના વિકાસ, સંચાલન, જાળવણી અને વ્યવસ્થાપન માટે આરએફપી. 15/09/2022 06/10/2022 જુઓ (914 KB)